แผนกลยุทธ์


แผนกลยุทธ์คณะวิทยาสาสตร์ พ.ศ. 2559-2562(ฉบับปรับปรุงปี 2558)


การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

แบบฟอร์มรายงานประสิทธิผล/ผลการดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2557

- รายงานผลการดำเนินงาน

เป็นองค์กรที่จัดการเรียนการสอนที่ดี และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป็นผู้นำด้านการวิจัยเฉพาะทางระดับเอเชีย
เป็นศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทางระดับอาเซียน
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นองค์กรที่มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University