อัตรากำลัง


1. การจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555

ต้นเรื่องหนังสือ
แบบฟอร์มการจัดทำคำขอ
ปฏิทินการจัดทำคำขอฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและบัญชีอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามหนังสือทบวง ที่ ทม 0202/ว.11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
บัญชีอัตราค่าจ้างอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามหนังสือที่ กค 0415/ว 52 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University