การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับควบคุมภายใน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ปี 2553

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2553

กระบวนการทำรายงานควบคุมภายใน

กรณีทำปีแรก
กรณีทำปีถัดไป

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม

สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม/สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผล
วิธีใช้แบบประเมินองค์ประกอบ

รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University