ข้อมูล/สารสนเทศ


เรื่องทั่ว ๆ ไป

การจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่อาจารย์สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ "การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร"์

ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต(จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาป.ตรี)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต(จำนวนนักศึกษาหัวจริงระดับปริญญาตรี)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต(จำนวนนักศึกษาหัวจริงระดับบัณฑิตศึกษา)

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University