งบประมาณ


งบประมาณแผ่นดินประจำปี

ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณประจำปี [คลิ๊ก]
แนวทางการจัดทำรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ประจำปี [คลิ๊ก]
สรุปแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ[คลิ๊ก]
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ
1) กผ.10 แบบสรุปการจัดเรียงลำดับครุภัณฑ์ [แบบฟอร์ม]
2) กผ.11 แบบรายละเอียดคำขอหมวดค่าครุภัณฑ์ [แบบฟอร์ม]
3) กผ.11/1 แบบประกอบคำขอครุภัณฑ์ในกลุ่มครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ [แบบฟอร์ม]
4) กผ.11/2 แบบประกอบคำขอครุภัณฑ์ในกลุ่มห้องบรรยาย [แบบฟอร์ม]
5) กผ.12 แบบสรุปการจัดเรียงลำดับความสำคัญรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี [แบบฟอร์ม]
6) กผ.13 แบบรายละเอียดคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [แบบฟอร์ม]
7) กผ.16 สรุปคำขอโครงการก่อสร้างผูกพัน [แบบฟอร์ม]
8) กผ.16/1 รายละเอียดโครงการก่อสร้างผูกพัน [แบบฟอร์ม]
9) กผ.7 แบบคำของบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว [แบบฟอร์ม]
10) กผ.17 แบบรายละเอียดคำขอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน/โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการวิจัย [แบบฟอร์ม|รายละเอียด]

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
* รายชื่อแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562 [คลิ๊ก]
* ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/แผนบูรณาการปีงบประมาณ 2563 [คลิ๊ก]
* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [คลิ๊ก]
* แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2565)ฉบับทบทวน [คลิ๊ก]
* แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2565)ฉบับทบทวน [คลิ๊ก]
*แผนภาพการเชื่อมโยงงบบูรณาการ62 [คลิ๊ก]
1. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณโครงการบูรณาการ [คลิ๊ก]
2. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกงบรายจ่ายโครงการบูรณาการ [คลิ๊ก]
3. แบบฟอร์มสรุปโครงการแบบย่องบบูรณาการ [คลิ๊ก]
4. แบบฟอร์มสรุปภาพรวมงบบูรณาการ [คลิ๊ก]

การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/อาจารย์ชาวต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
*แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำขอ กผ.7(1) [คลิ๊ก]
*แนวทางการพิจารณากำหนดอัตราลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ [คลิ๊ก]
*บัญชีโครงสร้างอัตรค่าจ้างาลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง [คลิ๊ก]
*ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 [คลิ๊ก]
*ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ผู้เกษียณฯปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [คลิ๊ก]

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University