งานนโยบายและแผน


รับผิดชอบดำเนินการเพื่อสนับสนุนข้อมูล ในการกำหนดนโยบายการบริหารการศึกษาของคณะฯ การกำหนดแผนและงบประมาณ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์โครงการ การกำหนดกรอบอัตรากำลัง การประเมินผลเพื่อการวางแผนและพัฒนาคณะ ฯ

แผนการลงทุนด้านสาธารณสุข

เอกสารการประชุมแผนการลงทุนด้านสาธารณสุข[คลิ๊ก]
โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านพรีคลินิก[คลิ๊ก]
หนังสือบันทึกข้อความจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนการลงทุนด้านสาธารณสุข[คลิ๊ก]
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Planning Unit Faculty of Science Prince of Songkla University